ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida

CONSELL - SERVEIS INFORMÀTICS

PROTECCIÓ DELS DISCS DURS EXTERNS

16/03/2022

  • Els discs durs tenen parts mòbils fràgils que es poden fer malbé. S´ha d'evitar que sigui sotmès a cops o moviments bruscs.
  • Una calor excessiva o molt alta és un risc per als components del disc. Evitar col·locar-lo sobre llocs com les cames, llit o una altra superfície que en dificulti la ventilació.
  • Sempre que sigui possible, s'ha d'intentar realitzar el treball primer al disc dur intern i en acabar migrar-lo al disc portàtil, per ajudar que el disc dur extern no es cremi.
  • Eviteu mal ús del connector USB, s'ha de retirar amb cura. Si s'extreu bruscament, es pot fer malbé el connector.
  • Realitzar la desfragmentació del disc dur ajuda a protegir-lo de falles. La fragmentació als discs, és un dels problemes més comuns que es poden trobar.
  • Els discs durs externs treballen amb altes velocitats; rebre un tall d'energia sobtat pot ocasionar danys severs.
  • De la mateixa manera, una pujada de tensió pot fer malbé completament el disc,
  • En el moment de retirar el nostre disc dur extern, es recomana utilitzar l'opció “Retireu el dispositiu USB”, per disminuir danys a la unitat o evitar treure'l durant algun procés d'escriptura.